TICKETS

Het Nationaal Onderwijs Congres is powered by de Rolf Groep

Deze website maakt gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de Cookieverklaring

sluit melding

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Het Nationaal Onderwijs Congres v1.1

 

Artikel 1 – Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. De koper: De (rechts)persoon die een overeenkomst met de Rolf groep aangaat door één of meerdere tickets te bestellen voor Het Nationaal Onderwijs Congres
2. De deelnemer: de persoon die Het Nationaal Onderwijs Congres bezoekt en aan het programma deelneemt
3. De organisator: de Rolf groep B.V.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden hebben betrekking op Het Nationaal Onderwijs Congres georganiseerd door de Rolf groep B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Ochten.
2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van ons waarop wij deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard.
3. Met het tot stand komen van een overeenkomst verklaart de koper deze voorwaarden van ons te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen organisator en koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. De koper brengt de deelnemer(s) op de hoogte van deze algemene voorwaarden. Door aanwezig te zijn op het congres stemt de deelnemer in met deze voorwaarden.

 

Artikel 3 – Aanbieding en totstandkoming
1. Een overeenkomst tussen organisator en koper komt tot stand door verzending door jou van het daartoe bestemde digitale inschrijf- of aanmeldingsformulier of een door ons en jou getekende schriftelijke bevestiging.
2. Een koper kan tickets kopen voor meerdere deelnemers. De koper bevestigt bij zijn aankoop dat hij toestemming heeft van de deelnemer om zijn/haar gegevens met ons te delen.
3. Online aankopen zijn definitief zodra deze door de koper aan de organisator zijn verzonden. De koper profiteert onmiddellijk van een gereserveerde plaats, dus bedenktijd is niet van toepassing.
4. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Na afloop van Het Nationaal Onderwijs Congres eindigt deze overeenkomst.

 

Artikel 4 – Prijzen en toegang
1. Een ticket voor Het Nationaal Onderwijs Congres kost € 75,- .
2. Het ticket staat op naam en datum geregistreerd en is enkel geldig op de congresdag waarvoor het ticket is aangekocht.
3. Om het congres te kunnen betreden moet de deelnemer een geldig toegangsbewijs laten zien. Dit toegangsbewijs mag digitaal of geprint zijn.
4. Toegangsbewijzen worden niet teruggenomen, uitbetaald, vervangen of verlengd. Ze zijn wel overdraagbaar aan een ander persoon. Dit is mogelijk tot uiterlijk 4 werkdagen voorafgaand aan het congres door een e-mail te sturen aan events@derolfgroep.nl
5. De organisator heeft het recht deelnemers, die het normale verloop van het congres belemmeren, van verdere deelname aan het congres uit te sluiten. Uitsluiting laat de plicht tot betaling aan deze scholing onverlet.

 

Artikel 5 – Betaling
1. Nadat de organisator de aanvraag heeft ontvangen, ontvangt de koper een factuur. Betaling van de factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum en altijd voor aanvang van het congres te worden voldaan. Indien de koper klant is van de Rolf groep verloopt facturatie volgens bestaande afspraken met de Rolf groep.
2. Indien het factuurbedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is overgemaakt, ontvangt de koper een herinnering. Mocht het bedrag dan nog niet zijn overgemaakt dan zijn wij gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele vordering.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die de organisator maakt omdat de betalingsverplichting van de koper niet is nagekomen, komen ten laste van de koper.

 

Artikel 6 – Registratie deelnemers
1. De koper is verantwoordelijk voor het juist aanleveren van de gegevens van deelnemers. Het gaat hierbij om volledige naam, e-mailadres en functietitel. De koper ontvangt hiervoor een formulier waarin hij deze gegevens moet aanleveren bij de organisator. Voor het aanleveren van deze gegevens heeft koper toestemming verkregen van de deelnemer.
2. Deze deelnemersgegevens moeten uiterlijk 1 september door de organisator zijn ontvangen.
3. Indien de organisator de gegevens van deelnemers na 1 september ontvangt, dan kunnen deze deelnemers hun persoonlijk programma pas later samenstellen. De gevolgen van het te laat verstrekken van deze gegevens liggen bij de koper.

 

Artikel 7 – Programma en sprekers
1. De organisator behoudt zich het recht voor om het congresprogramma te wijzigen of aan te passen, bijvoorbeeld in het geval van annulering van sprekers. Wijzigingen in het programma of het aanbod sprekers leiden niet tot een volledige of zelfs gedeeltelijke terugbetaling van het toegangsbewijs.
2. De inhoud van de website van Het Nationaal Onderwijs Congres, omschrijvingen van het programma, de sprekers en de partners zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er toch onjuistheden in staan, aanvaardt de organisator geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

 

Artikel 8 – Toegangsticket en samenstellen programma
1. Iedere deelnemer ontvangt uiterlijk 2 weken voor het congres een e-mail met een link naar de congresapp van Het Nationaal Onderwijs Congres. In deze congresapp vindt de deelnemer zijn toegangsbewijs en kan de deelnemer zijn persoonlijke congresprogramma samenstellen.
2. Om alle deelnemers de mogelijkheid te bieden om lezingen en interactieve sessies bij te wonen geeft de organisator iedere deelnemer de keuze om maximaal twee interactieve sessies per dag bij te wonen. Ook is er per sessie een maximum aantal deelnemers toegestaan. De deelnemer zal hierop worden gewezen wanneer hij zijn persoonlijk programma samenstelt in de congresapp.
3. Deelnemers dienen zelf hun programma voor aanvang van de congres dag samen te stellen in de congresapp. Mocht een deelnemer met gegronde reden zelf geen programma hebben kunnen samenstellen, dan kan de organisatie dit op de congres dag bij de infobalie verzorgen. De organisator doet dit enkel op de congres dag en niet van tevoren via e-mail of telefonisch.
4. Deelnemers kunnen ten alle tijden wijzigingen aanbrengen in hun congresprogramma via de congresapp.

 

Artikel 9 – Annulering of verzetten van het congres
1. In het geval van overmacht is de organisatie gerechtigd om het congres te annuleren. Onder overmacht wordt verstaan alle externe oorzaken waar de organisatie geen invloed op heeft. Een koper of deelnemer kan in een dergelijke situatie geen aanspraak maken op vergoeding van schade in welke vorm dan ook, anders dan restitutie van het aankoopbedrag. De overeenkomst wordt door middel van een schriftelijke bevestiging ontbonden door organisator. Wanneer het congres in geval van overmacht niet doorgaat, worden alle inschrijvingen en vastgestelde afspraken als vervallen beschouwd. Koper zal binnen een termijn van zestig dagen het aankoopbedrag gerestitueerd krijgen.
2. Wanneer de organisator om een andere reden dan door overmacht, besluit het congres niet te laten plaatsvinden dan zal zij dit uiterlijk vier weken voor aanvang van het congres schriftelijk aan de koper bevestigen. De overeenkomst zal na deze schriftelijke bevestiging ontbonden zijn. De koper zal binnen een termijn van dertig dagen het aankoopbedrag gerestitueerd krijgen. Een koper of deelnemer kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade in welke vorm dan ook, anders dan restitutie van het aankoopbedrag
3. In het geval van overmacht kan de organisator besluiten het congres te verplaatsen naar een nader te bepalen datum. In dit geval blijft het originele toegangsbewijs geldig voor de nieuwe congresdatum. Indien de deelnemer niet in staat is om op de nader te bepalen datum van het congres aanwezig te zijn, dan kan de koper aanspraak maken op restitutie van het aankoopbedrag. Een koper of deelnemer kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade in welke vorm dan ook, anders dan restitutie van het aankoopbedrag

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1. Deelname door deelnemers aan het congres geschiedt geheel op eigen risico.
2. De organisator is alleen aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de organisator of van één van haar medewerkers. Uitgesloten van vergoeding zijn (i) gevolgschade en (ii) opzettelijke schade veroorzaakt door bewuste roekeloosheid van de schadelijdende partij.
3. De organisator is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of andere ongevallen met voertuigen of personen op de parkeerplaats van de congreslocatie. Dergelijke parkeerplaatsen worden altijd op eigen risico gebruikt.
4. Mocht de bezoeker schade hebben ondervonden tijdens het bezoek aan het congres, dan dient de bezoeker dit voor vertrek bij de informatiebalie kenbaar te maken. Eventuele schadevergoeding bij melding op een later tijdstip na afloop van het congres is altijd uitgesloten.
5. De informatie die wordt verstrekt tijdens het congres is op zorgvuldige wijze en naar beste geweten samengesteld. De Rolf groep en sprekers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en volledigheid van informatie. Zie ook artikel 7 lid b.

 

Artikel 11 – Fotograferen en filmen
1. Op het congres wordt gefilmd en gefotografeerd. Deelnemers kunnen derhalve vastgelegd worden op beeld. Door aanwezigheid op het congres gaat deelnemer akkoord met het feit gefotografeerd dan wel gefilmd te worden en dat organisator deze beelden voor publicatie gebruikt, tenzij deelnemer direct bij binnenkomst aan de organisator kenbaar maakt niet herkenbaar in beeld te willen komen.
2. De organisator staat het toe dat deelnemers fotograferen voor privégebruik. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij de organisator vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

 

Artikel 12- Intellectueel eigendom
1. Alle teksten op de website van Het Nationaal Onderwijs Congres, in door de organisator uitgegeven folders, offertes, aanbiedingen en welke andere informatie en publicatie dan ook, zijn het intellectueel eigendom van de organisator en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt, gekopieerd en gedeeld, in welke vorm en voor welk doel dan ook.
2. Eigendom en het copyright van de aan deelnemers verstrekte informatie ligt bij de organisator.

 

Artikel 13 – Slotbepaling
1. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
2. Op elke overeenkomst tussen organisator en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
3. In eerste instantie zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
4. Op deze voorwaarden is ons privacystatement van toepassing.

De organisator vindt de privacy van deelnemers van het congres belangrijk en zal zo zorgvuldig en veilig mogelijk met haar persoonsgegevens omgaan. Zij zal zich daarbij aan de privacyregelgeving houden. De wijze waarop de organisator dat doet en welke rechten deelnemer heeft, staan in het privacystatement van de organisator welke te vinden is op www.derolfgroep.nl/privacy/ Deze hieronder beschreven informatie dient als aanvulling op het privacystatement van de organisator.